Algemene voorwaarden

1. Partijen

1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de websites van RuiltMee (“dienst”). Dit zijn de websites die gelinkt zijn aan het ruiltmee.be domein en de verwante websites zoals iedereen.ruiltmee.be en leuven.ruiltmee.be.
1.2 Door gebruik te maken van de dienst, aanvaard je onze gebruiksvoorwaarden en geef je ons toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens zoals neergelegd in het Privacy beleid.

2. Dienst

2.1 RuiltMee brengt ruildiensten op haar websites. RuiltMee is op geen enkele manier betrokken bij de inhoud die gebruikers en derden op de website plaatsen. Daarnaast zijn wij nooit partij bij overeenkomsten die gebruikers onderling aangaan.
2.2 RuiltMee is niet in staat, noch verplicht om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de geadverteerde artikelen en de handelingsbekwaam en -bevoegdheid van gebruikers.  Wij hebben over de inhoud en toepassing hiervan geen zeggenschap en zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk. Je kan misbruik steeds melden via de tab "Contact" rechtsbovenaan en dit contactformulier invullen en versturen onder de categorie "Meld misbruik" (zie ook “ 8. Misbruik”).
2.3 Als je een probleem hebt met één of meer gebruikers of derden, moet je dit zelf oplossen.
2.4 De dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Belgisch recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze dienst slechts toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

3. Rechten RuiltMee

3.1 Uitgezonderd de inhoud die door gebruikers en derden op de website is geplaatst, hebben RuiltMee en de licentiegevers van RuiltMee de intellectuele eigendomsrechten op de dienst, waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow.
3.2 Je erkent en gaat ermee akkoord dat RuiltMee aan jou een beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare- en niet-sublicentieerbare licentie verleent om de geplaatste content te gebruiken conform het doel van de dienst. Voor het overige behouden RuiltMee en de licentiegevers van RuiltMee zich alle rechten voor, waaronder het recht om een (niet-)substantieel deel van de inhoud van de website (herhaald en systematisch) op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3.3 Niets wat in deze voorwaarden of op de website wordt vermeld, is bedoeld om jouw bevoegdheden ten aanzien van het gebruik van onze dienst uit te breiden.

4. Registreren en Adverteren

4.1 Je kan zich als gebruiker aanmelden door het online registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Je kan je persoonlijke pagina ook te allen tijde weer van de website verwijderen.
4.2 Je staat in voor de juist- en volledigheid van jouw geregistreerde gegevens. Deze dien je zelf actueel te houden door ze zo nodig te wijzigen.
4.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je e-mailadres en wachtwoord. Deze gegevens dien je niet aan derden ter beschikking te stellen.
4.4 Nadat je met je e-mailadres en wachtwoord op de website bent ingelogd, kan je gratis zoekertjes plaatsen en op zoekertjes van andere gebruikers reageren.
4.5 Het is niet toegestaan ruilartikelen op RuiltMee te plaatsen anders dan door ons aangegeven. Daarbij gelden onder meer de volgende regels:
•    Ruilartikelen moeten worden geplaatst in de meest in aanmerking komende categorie;
•    Wanneer een ruil is voltooid, dien je zich ervan te vergewissen dat het artikel verwijderd is uit je account;
•    Het plaatsen van foto’s waarop het auteursrecht of portretrecht van iemand anders rust of die geen betrekking hebben op de geplaatste ruilartikel is niet toegestaan;
•    De titel van je ruilartikel mag niet misleidend zijn. Indien je een ruilartikel plaatst, dat niet aan de door ons aangegeven voorwaarden voldoet, kan dit door de beheerders worden verwijderd;

6. Rechten gebruiker

6.1 Je staat ervoor in dat je de Intellectuele Eigendomsrechten hebt op de content die je op de website plaatst. Daarnaast moet je hier ook toe bevoegd zijn.
6.2 je behoudt je Intellectuele Eigendomsrechten, maar gaat ermee akkoord dat je:
(a) aan RuiltMee een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare- en sublicentieerbare licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van onze dienst en die van derden. Hiertoe kunnen wij uw ruilvoorwerpen technisch dusdanig wijzigen opdat deze bereikbaar zijn via diverse kanalen, bijvoorbeeld mobiele telefoons; en
(b) aan andere gebruikers een kosteloze, wereldwijde en niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het gebruik van de dienst.
6.3 Als jij of RuiltMee je content van de website verwijdert, eindigen de in artikel 6.2 verleende licenties.

7. Ontoelaatbaar gebruik

7.1 Je staat ervoor in dat je bevoegd bent om van de dienst van RuiltMee gebruik te maken en dat je hierbij handelt in overeenstemming met deze voorwaarden. Uit hoofde van deze toezegging mag je onze website niet gebruiken voor het op een andere manier ongeautoriseerd verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast staan wij niet toe dat je hierop content plaatst:
(a) die een link naar of (kinder)pornografisch materiaal bevat of anderszins in strijd is met de openbare orde en goede zeden;
(b) die discriminerend is op grond van godsdienst, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid of anderszins kwetsend is;
(c) die (seksueel) intimiderend is;
(d) die onjuist, misleidend en onvolledig is;
(e) waarin persoonsgegevens van derden worden verwerkt;
(f) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn;
(g) die virussen, worms, trojans, cancelbots of andere software bevat die onze dienst of de belangen en het eigendom van gebruikers kunnen schaden;
(h) die de infrastructuur van de Website onredelijk belast en/of verstoort in zijn goede werking;
(i) waarmee, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RuiltMee commerciële activiteiten zijn gemoeid zoals loterijen, wedstrijden en piramidespelen;
(j) die is ondergebracht in een verkeerde afdeling, rubriek of categorie;
(k) waarvoor geld of diensten in ruil worden gevraagd;
(l) die voorkomt op onze lijst van verboden artikelen;
(m) waarmee illegale activiteiten worden bevorderd of gepleegd;
(n) waarvan de handel in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
(o) waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Intellectuele Eigendomsrechten, de privacy of enig ander recht van (de licentiegevers van) RuiltMee, andere gebruikers of derden; en
(p) waarmee wij het om andere dan de hierboven genoemde redenen niet eens zijn.

8. Misbruik

8.1 Middels het Meld misbruiksysteem kan je RuiltMee erop attent maken dat op de website content is geplaatst die onder deze voorwaarden niet is toegestaan. Naast de reden, moet je op het meldingsformulier aangeven:
(a) wat je e-mailadres is;
(b) of de content inbreuk maakt op jouw Intellectuele Eigendomsrechten, privacy of enig ander recht van jou; en
(c) of je bevoegd bent om over deze rechten te beschikken.
8.2 Je erkent dat RuiltMee je melding mag doorsturen aan de gebruiker die de content op de website heeft geplaatst. Wij zijn echter op geen enkele manier betrokken bij een eventueel geschil tussen jullie beiden.

9. Maatregelen

9.1 Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding, kan RuiltMee, al dan niet naar aanleiding van meldingen en klachten van gebruikers of derden, naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen onder meer de volgende maatregelen nemen:
(a) wijziging of verwijdering van door jouw geplaatste ruilartikels en
(b) je gebruik van onze dienst, waaronder de toegang tot de website, beperken of beëindigen.
(c) verstrekking van je (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid
9.2 Bovenstaande maatregelen zijn niet limitatief. Zij laten ons recht om juridische maatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen onverlet.
9.3 Voor zover wij schade lijden die hiermee verband houdt, worden de kosten op jou verhaald.

10. Aansprakelijkheid

10.1 RuiltMee is niet aansprakelijk voor wat door andere gebruikers van de dienst wordt geplaatst of gedaan. Aangezien de meeste content op RuiltMee afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze dienst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortkomend uit jouw gebruik van de dienst.

11. Rechtskeuze en rechtsbevoegdheid

11.1 Op het gebruik van de dienst en deze voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ieder geschil dat hiermee verband houdt, zal alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leuven.

12. Overige bepalingen

12.1 Deze voorwaarden omvatten de hele overeenkomst die RuiltMee en jij hebben gesloten over het gebruik en functioneren van onze dienst. Eerder gesloten overeenkomsten komen hiermee te vervallen. Tenzij wij deze schriftelijk hebben bevestigd, hebben mondelinge overeenkomsten geen rechtskracht.
12.2 RuiltMee mag deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aanpassen. De wijzigingen treden in werking bij jouw eerstvolgende gebruik van de dienst.
12.3 Indien RuiltMee één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nu niet afdwingt, impliceert dit geen afstand van het recht dit op een later moment alsnog te doen.
12.4 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
12.5 Voor vragen en opmerkingen over het gebruik en functioneren van de dienst van RuiltMee, kan je gebruik maken van het contactformulier (rechtsboven onder de tab "contact")

 

Deze algemene voorwaarden werden laatst gewijzigd op 12 mei 2014